Roozemond [+] De Haan blog

“Geregeld worden schippers strafrechtelijk aansprakelijk gesteld voor ongevallen of het niet verlenen van hulp.”

Verdacht van een strafbaar feit als schipper? Blog: maritieme strafrechtelijke aansprakelijkheid

31 mei 2022

In: BlogBlog - Bestuurdersaansprakelijkheid en fraudeBlog - Strafrecht

#boot ongeluk#maritieme zaken#schipper#strafrecht op het water#strafrechtadvocaat#strafrechtadvocaat Nederland

Roozemond [+] De Haan advocaten hebben specifieke kennis op het gebied van het strafrecht op het water. Jaap-Willem Roozemond vaart in zijn vrije tijd bij de KNRM en heeft dan ook theoretische en praktische kennis van het reilen en zeilen binnen de maritieme wereld.

Geregeld worden schippers strafrechtelijk aansprakelijk gesteld voor ongevallen of het niet verlenen van hulp.

Laat u dan ook door ons bijstaan als u als schipper als verdachte wordt aangemerkt. Neem dan direct contact met ons op, voordat u een verklaring aflegt.

Hieronder schetsen we veel voorkomende beschuldigingen, waarvan u verdacht kunt worden.

Vaak wordt art. 169 van het Wetboek van strafrecht verweten:

Hij aan wiens schuld te wijten is dat enig vaartuig, voertuig of luchtvaartuig zinkt, strandt of verongelukt, vernield, onbruikbaar gemaakt of beschadigd wordt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, indien daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Geregeld wordt er geoordeeld dat er sprake is van schuld op grond van art. 169 als:

Voor het bewijs van schuld in de zin van artikel 169 van het Wetboek van Strafrecht is van belang of de verdachte in strafrechtelijke zin een verwijt gemaakt kan worden als ten laste is gelegd, namelijk dat hij hoogst, althans aanmerkelijk, onachtzaam en/of onvoorzichtig en/of onoplettend is geweest waardoor de aanvaring is ontstaan en als gevolg waarvan de opvarenden van de [naam jacht] zijn komen te overlijden. Uit vaste rechtspraak blijkt dat het hierbij gaat om het geheel van gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. De ernst van de gevolgen is niet redengevend voor de mate van schuld.

Allerlei situaties kunnen zich voordoen. Bijvoorbeeld als de schipper niet zeker weet of hij veilig kan oplopen of voorbijlopen van andere vaartuigen. Het voorbijlopen mag op grond van het Binnenvaartpolitiereglement alleen als de schipper maatregelen heeft getroffen om gevaar voor anderen te voorkomen en dat voorbijlopen van een ander schip alleen mag plaatsvinden nadat hij zich ervan heeft vergewist dat dit zonder gevaar kan gebeuren:

Artikel 6.09. Voorbijlopen; algemene bepalingen

    1. Een schip mag een ander schip slechts voorbijlopen, nadat het zich er van heeft vergewist, dat dit zonder gevaar kan geschieden.

Het hangt van de omstandigheden van het geval af of er maatregelen zijn getroffen en of het veilig was om voorbij te lopen.

Deze verweren kunnen wij met u bepalen, waarvoor alle details belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, is er per marifoon aangeroepen, is er een geluidssein gegeven, is er vaart geminderd of dat er op een andere manier duidelijk is gemaakt dat er wordt gemanoeuvreerd.

Ook wordt er geregeld art. 307 of 308 van het Wetboek van strafrecht verweten:

Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld

Artikel 307 

    1. Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 308

    1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
    2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

De schipper draagt namelijk de zorg voor de mensen aan boord (opvarenden). De overweging kan dan zijn dat:

Een schipper van een snelle motorboot heeft onder meer de zorgplicht om voor iedere opvarende voldoende houvast te bieden door daartoe op de boot de noodzakelijke voorzieningen aan te brengen om te zorgen dat alle opvarenden op hun plek kunnen blijven zitten. Alvorens een bocht op hoge snelheid te maken zal de schipper zich er dus van moeten vergewissen dat alle opvarenden van de boot daadwerkelijk op een adequate wijze gebruik maken dan wel kunnen maken van de aangebrachte voorzieningen om zich vast te houden of vast te grijpen. Als dit naar het oordeel van de schipper niet het geval is, zal hij moeten afzien van zijn voornemen om een bocht op hoge snelheid te maken. Afhankelijk van het verloop van het vaarwater zal de schipper of een rechte koers moeten blijven varen of de snelheid van het vaartuig moeten verminderen of een combinatie van beide.

Daarnaast dient de schipper de snelheid van het vaartuig zodanig aan te passen dat er geen gevaar voor leven of onveiligheid van de opvarenden kan ontstaan. In het bijzonder dient de schipper daarbij rekening te houden met de kennis en ervaring die de opvarenden hebben met betrekking tot het varen met een snelle motorboot.

Verdachte heeft deze zorgplichten, gelet op de bewezenverklaarde gedragingen niet in acht genomen. Hij heeft, wetende dat de mogelijkheid om zich vast te houden voor de passagiers die voorin de boot op het zitbankje zaten niet optimaal waren, toch op zodanige wijze gevaren dat krachten werden opgeroepen die het deze passagiers onmogelijk maakten zich vast te blijven houden, ten gevolge waarvan zij overboord zijn geslagen.

Ook als verhuurder van zeilboten, motorboten en andere vaartuigen moet u bedacht zijn op strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zo speelde in de zaak waarin twee personen zijn overleden door vergiftiging door waterstofsulfide in een boot, de vraag of er sprake is van dood door schuld door de verhuurder.

Schuld

Wat het OM betreft is er sprake van het nalaten van deugdelijk onderhoud plegen aan de accu’s en het tijdig opmerken en vervangen van defecte accu’s. “Gelet op de staat van de accu’s, het verschil in leeftijd, het niet daadwerkelijk controleren van de accu’s voorafgaand aan de verhuur, gedurende het vaarseizoen en tijdens de winterstalling, alsook het niet tijdig opmerken en vervangen van een defecte accu”, licht de officier toe.

Daarnaast komt de officier tot de conclusie dat verdachte na het constateren en melden van de vreemde lucht door de huurders inadequaat onderzoek heeft gedaan naar de oorsprong van de geur en onvoldoende onderzoek heeft gedaan om gevaarlijke oorzaken uit te sluiten.

Verdachte heeft tot slot onvoldoende informatie verstrekt aan en geen afspraken gemaakt met de huurders wat zij zouden moeten doen als de lucht bleef hangen. Bovendien heeft hij niet aangegeven de mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn en de gevaren daarvan. Verdachte heeft niet voldaan aan zijn informatieverplichting

De officier: “Gelet op voorgaande heeft verdachte aanmerkelijk onoplettend, onachtzaam en nalatig gehandeld, ten gevolge waarvan twee personen zijn overleden. Schuld in de zin van dood door schuld is wettig en overtuigend te bewijzen.”

Strafmaat

“Er zijn twee mensen overleden terwijl zij met vrienden na een lastige covidperiode een weekend weg waren. Zij laten twee kinderen van 16 en 20 achter. Gelukkig werden zij opgevangen door de vrienden van het overleden stel die hun vrienden op de boot hebben gevonden. De impact die deze zaak heeft gehad voor hen persoonlijk is enorm en hebben we vandaag gehoord”.

Het is een gevolg dat niemand heeft gewild, maar dat wel is gebeurd en waarvoor verdachte aansprakelijk is. Verdachte is een professional die de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van zijn klanten.” Mensen betalen veel geld voor een dergelijke boot en verwachten ook dat het veilig is. Ze willen serieus genomen worden bij klachten. Verdachte heeft niet aan zijn verplichtingen voldaan en heeft de norm overschreden.”

Gelet op de algemene preventie is het van belang dat een verhuurder van een caravan, camper of boot een onderhoudsplan heeft en bij problemen of klachten niet stopt na een korte controle, maar geen risico’s neemt en de oorzaak van het probleem achterhaalt. “Hij moet zijn zaken goed op orde hebben”, vindt de officier.

Alles overwegend komt de officier tot de conclusie dat een taakstraf voor de duur van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaren gepast is.

Neemt u gerust contact met ons op om uw zaak vrijblijvend te bespreken.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×