Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Roozemond [+] De Haan blog

“Geregeld worden schippers strafrechtelijk aansprakelijk gesteld voor ongevallen of het niet verlenen van hulp.”

Verdacht van een strafbaar feit als schipper? Blog: maritieme strafrechtelijke aansprakelijkheid

31 mei 2022

In: BlogBlog - Bestuurdersaansprakelijkheid en fraudeBlog - Strafrecht

#boot ongeluk#maritieme zaken#schipper#strafrecht op het water#strafrechtadvocaat#strafrechtadvocaat Nederland

Roozemond [+] De Haan advocaten hebben specifieke kennis op het gebied van het strafrecht op het water. Jaap-Willem Roozemond vaart in zijn vrije tijd bij de KNRM en heeft dan ook theoretische en praktische kennis van het reilen en zeilen binnen de maritieme wereld.

Geregeld worden schippers strafrechtelijk aansprakelijk gesteld voor ongevallen of het niet verlenen van hulp.

Laat u dan ook door ons bijstaan als u als schipper als verdachte wordt aangemerkt. Neem dan direct contact met ons op, voordat u een verklaring aflegt.

Hieronder schetsen we veel voorkomende beschuldigingen, waarvan u verdacht kunt worden.

Vaak wordt art. 169 van het Wetboek van strafrecht verweten:

Hij aan wiens schuld te wijten is dat enig vaartuig, voertuig of luchtvaartuig zinkt, strandt of verongelukt, vernield, onbruikbaar gemaakt of beschadigd wordt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, indien daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Geregeld wordt er geoordeeld dat er sprake is van schuld op grond van art. 169 als:

Voor het bewijs van schuld in de zin van artikel 169 van het Wetboek van Strafrecht is van belang of de verdachte in strafrechtelijke zin een verwijt gemaakt kan worden als ten laste is gelegd, namelijk dat hij hoogst, althans aanmerkelijk, onachtzaam en/of onvoorzichtig en/of onoplettend is geweest waardoor de aanvaring is ontstaan en als gevolg waarvan de opvarenden van de [naam jacht] zijn komen te overlijden. Uit vaste rechtspraak blijkt dat het hierbij gaat om het geheel van gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. De ernst van de gevolgen is niet redengevend voor de mate van schuld.

Allerlei situaties kunnen zich voordoen. Bijvoorbeeld als de schipper niet zeker weet of hij veilig kan oplopen of voorbijlopen van andere vaartuigen. Het voorbijlopen mag op grond van het Binnenvaartpolitiereglement alleen als de schipper maatregelen heeft getroffen om gevaar voor anderen te voorkomen en dat voorbijlopen van een ander schip alleen mag plaatsvinden nadat hij zich ervan heeft vergewist dat dit zonder gevaar kan gebeuren:

Artikel 6.09. Voorbijlopen; algemene bepalingen

    1. Een schip mag een ander schip slechts voorbijlopen, nadat het zich er van heeft vergewist, dat dit zonder gevaar kan geschieden.

Het hangt van de omstandigheden van het geval af of er maatregelen zijn getroffen en of het veilig was om voorbij te lopen.

Deze verweren kunnen wij met u bepalen, waarvoor alle details belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, is er per marifoon aangeroepen, is er een geluidssein gegeven, is er vaart geminderd of dat er op een andere manier duidelijk is gemaakt dat er wordt gemanoeuvreerd.

Ook wordt er geregeld art. 307 of 308 van het Wetboek van strafrecht verweten:

Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld

Artikel 307 

    1. Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 308

    1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden ontstaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
    2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

De schipper draagt namelijk de zorg voor de mensen aan boord (opvarenden). De overweging kan dan zijn dat:

Een schipper van een snelle motorboot heeft onder meer de zorgplicht om voor iedere opvarende voldoende houvast te bieden door daartoe op de boot de noodzakelijke voorzieningen aan te brengen om te zorgen dat alle opvarenden op hun plek kunnen blijven zitten. Alvorens een bocht op hoge snelheid te maken zal de schipper zich er dus van moeten vergewissen dat alle opvarenden van de boot daadwerkelijk op een adequate wijze gebruik maken dan wel kunnen maken van de aangebrachte voorzieningen om zich vast te houden of vast te grijpen. Als dit naar het oordeel van de schipper niet het geval is, zal hij moeten afzien van zijn voornemen om een bocht op hoge snelheid te maken. Afhankelijk van het verloop van het vaarwater zal de schipper of een rechte koers moeten blijven varen of de snelheid van het vaartuig moeten verminderen of een combinatie van beide.

Daarnaast dient de schipper de snelheid van het vaartuig zodanig aan te passen dat er geen gevaar voor leven of onveiligheid van de opvarenden kan ontstaan. In het bijzonder dient de schipper daarbij rekening te houden met de kennis en ervaring die de opvarenden hebben met betrekking tot het varen met een snelle motorboot.

Verdachte heeft deze zorgplichten, gelet op de bewezenverklaarde gedragingen niet in acht genomen. Hij heeft, wetende dat de mogelijkheid om zich vast te houden voor de passagiers die voorin de boot op het zitbankje zaten niet optimaal waren, toch op zodanige wijze gevaren dat krachten werden opgeroepen die het deze passagiers onmogelijk maakten zich vast te blijven houden, ten gevolge waarvan zij overboord zijn geslagen.

Neemt u gerust contact met ons op om uw zaak vrijblijvend te bespreken.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×