‘Wij staan zowel minderjarigen als volwassenen bij in strafzaken’

Strafzaken

Wij verlenen bijstand in Nederlandse en internationale strafzaken – zoals verdenking van High Impact Crime-delicten zoals  moord en doodslag, dodelijke ongevallen, verdenking van  georganiseerde misdaad of verdenking van omvangrijke fraudezaken, milieudelicten, economische delicten – tot en met de Hoge Raad en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Ook hebben wij veel ervaring in High Impact Crime-zaken waarin een verdenking is van strafbare feiten tegen de overheid zoals leden van het Kabinet of de Tweede Kamer. Daarnaast ook delicten die mogelijk gericht zijn tegen de Staat der Nederlanden. Deze onderzoeken worden vaak gedraaid door CTER (contraterrorisme, extremisme en radicalisering). De terrorismeverdenkingen zijn grensoverschrijdend. De verdenkingen zijn bijvoorbeeld deelname aan ISIS. Een ander voorbeeld is een verdenking van opstand tegen de overheid door soevereinen of autonomen.

Wij verlenen geen bijstand aan kroongetuigen of informanten.

+

Мы оказываем помощь по голландским и международным уголовным делам – таким как подозрения в совершении тяжких преступлений, таких как убийство и непредумышленное убийство, смертельные несчастные случаи, подозрения в организованной преступности или подозрения в крупномасштабных мошенничествах, экологических преступлениях, экономических преступлениях – до Высшего совета и Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Также у нас есть большой опыт ведения дел по тяжким преступлениям, в которых имеются подозрения в совершении уголовных преступлений против государства, таких как члены Кабинета министров или Палаты представителей. Кроме того, мы занимаемся преступлениями, которые могут быть направлены против государства Нидерланды. Эти расследования часто ведутся подразделением CTER (контртерроризм, экстремизм и радикализация). Подозрения в терроризме носят трансграничный характер. Подозрения, например, могут включать участие в ИГИЛ. Другим примером может быть подозрение в восстании против правительства со стороны суверенов или автономов.

Мы не оказываем помощь коронным свидетелям или информаторам.

+

Proporcionamos asistencia en casos penales tanto en los Países Bajos como a nivel internacional, como en casos de delitos de Alto Impacto, tales como asesinato y homicidio, accidentes mortales, sospecha de crimen organizado o sospecha de fraudes de gran envergadura, delitos ambientales, delitos económicos, hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

También tenemos mucha experiencia en casos de delitos de Alto Impacto en los que hay sospechas de delitos contra el gobierno, como miembros del Gabinete o de la Cámara de Representantes. Además, también en delitos que pueden estar dirigidos contra el Estado de los Países Bajos. Estas investigaciones suelen ser llevadas a cabo por CTER (contra terrorismo, extremismo y radicalización). Las sospechas de terrorismo son transfronterizas. Las sospechas son, por ejemplo, participación en ISIS. Otro ejemplo es la sospecha de insurrección contra el gobierno por parte de soberanos o autónomos.

No proporcionamos asistencia a testigos protegidos o informantes.

+

我们在荷兰和国际刑事案件中提供法律援助,包括重大影响犯罪(High Impact Crime)案件,如谋杀和过失致死、致命事故、组织犯罪或大规模欺诈、环境犯罪、经济犯罪等,直至荷兰最高法院和位于斯特拉斯堡的欧洲人权法院。

我们在涉及政府官员(如内阁成员或第二议院成员)犯罪嫌疑的重大影响犯罪案件中也有丰富经验。此外,还包括可能针对荷兰国家的犯罪。这些调查通常由CTER(反恐、极端主义和激进化)进行。恐怖主义嫌疑通常是跨国的。例如,参与ISIS的嫌疑,或主权公民或自治团体对政府的叛乱嫌疑。

我们不为污点证人或线人提供法律援助。

+

Nous fournissons une assistance dans des affaires pénales nationales et internationales – telles que des soupçons de délits à fort impact, tels que le meurtre et l’homicide, les accidents mortels, les soupçons de crime organisé ou de fraude de grande envergure, les délits environnementaux, les délits économiques – jusqu’à la Cour suprême et la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Nous avons également une grande expérience dans les affaires de délits à fort impact impliquant des soupçons de délits contre le gouvernement, tels que des membres du Cabinet ou de la Chambre des représentants. En outre, nous traitons des délits potentiellement dirigés contre l’État néerlandais. Ces enquêtes sont souvent menées par le CTER (contre-terrorisme, extrémisme et radicalisation). Les soupçons de terrorisme sont transnationaux. Les soupçons incluent par exemple la participation à ISIS. Un autre exemple est un soupçon de rébellion contre le gouvernement par des souverains ou des autonomes.

Nous ne fournissons pas d’assistance aux témoins de la couronne ou aux informateurs.

+

Wir leisten Beistand in niederländischen und internationalen Strafsachen – wie Verdacht auf High-Impact-Crime-Delikte wie Mord und Totschlag, tödliche Unfälle, Verdacht auf organisierte Kriminalität oder Verdacht auf umfangreiche Betrugsfälle, Umweltstraftaten, Wirtschaftsdelikte – bis hin zum Hohen Rat und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.

Wir haben auch viel Erfahrung in High-Impact-Crime-Fällen, in denen ein Verdacht auf strafbare Handlungen gegen die Regierung besteht, wie Mitglieder des Kabinetts oder der Zweiten Kammer. Außerdem auch Delikte, die möglicherweise gegen den Staat der Niederlande gerichtet sind. Diese Untersuchungen werden oft von CTER (Kontraterrorismus, Extremismus und Radikalisierung) durchgeführt. Die Terrorismusverdächtigungen sind grenzüberschreitend. Die Verdächtigungen sind zum Beispiel die Teilnahme an ISIS. Ein anderes Beispiel ist ein Verdacht auf Aufstand gegen die Regierung durch Souveräne oder Autonome.

Wir leisten keinen Beistand für Kronzeugen oder Informanten.

Wanneer is het strafrecht?

+ Verkeersdelicten

Een verkeersstrafzaak kan grote consequenties hebben voor de bestuurder die wordt vervolgd. Roozemond [+] De Haan advocaten heeft veel ervaring in ernstige verkeersstrafzaken met dodelijke afloop.

+ Geweldsdelicten

Als u verdacht wordt van het plegen van een geweldsdelict, is een goede verdediging van groot belang. De straffen die worden geëist voor geweldsdelicten zijn hoog. Wij hebben ruime ervaring met geweldsdelicten.

+ Diefstal

Diefstal heeft meestal betrekking op het ontvreemden van goederen uit woningen of bedrijfsgebouwen. Roozemond [+] De Haan advocaten heeft expertise in zogenoemde ram- en plofkraak zaken.

+ Drugsdelicten

Er zijn veel verschillende soorten drugsdelicten, zoals het produceren, verhandelen en drugsbezit. Daarnaast is het niet toegestaan om te vervoeren, te importeren naar Nederland of te exporteren naar het buitenland. Onze advocaten hebben veel ervaring in grote strafzaken met betrekking tot de verdenking van internationale drugstransporten, waaronder harddrugs en softdrugs.

+ Fraude

Fraude is een zaak waar men verdacht wordt van bedrog; de politie stelt dat de zaken anders zijn voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid.

+ Zedendelicten

Als je wordt vervolgt voor zedendelicten, dan wordt je verdacht van delicten met een inbreuk op de zeden. Denk hierbij aan verkrachting, aanranding, kinderlokking, ontucht en incest. Onder zedendelicten valt ook onder andere kinderporno en andere verboden pornografie. Onze advocaten hebben in de afgelopen periode diverse verkrachtingszaken behandeld.

+ Levensdelicten

Bij een levensdelict heeft iemand het leven gelaten of heeft een verdachte geprobeerd iemand van het leven te beroven. Onder andere dood door schuld, doodslag, mishandeling met de dood als gevolg en moord vallen onder levensdelicten. Ook valt hulp bij zelfdoding of onbevoegde hulp bij euthanasie onder deze delicten.

+ Wapens

Het is in Nederland verboden zonder vergunning in het bezit van een bepaalde wapens of munitie bezit. Het gaat hierbij niet alleen om vuurwapens, maar bijvoorbeeld ook diverse type messen. Eén van de grootste vuurwapenzaken in Nederland, welke in relatie werd gebracht met liquidaties, is behandeld door onze advocaten.

+ Economische delicten

Onder economische delicten vallen een breed scala aan overtredingen en misdrijven. Denk aan borgfraude, beleggingsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte, witwassen, faillissementsfraude et cetera. Echter ook overtreding van onder andere de wet arbeid vreemdelingen, de winkeltijdenwet of bodemverontreiniging vallen onder de economische delicten.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Stuur een e-mail
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×